Algemene Voorwaarden Qualitysign

1 Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en activiteiten die Qualitysign aanbiedt. Deze versie van de Algemene Voorwaarden vervangt alle voorgaande versies en gaat in op 23 juni 2015.

Per dienst kunnen er Aanvullende Voorwaarden gelden. De Algemene Voorwaarden gaan bij conflicten te allen tijde boven Aanvullende Voorwaarden.

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Qualitysign – De eenmanszaak Qualitysign gevestigd te Eendrachtstraat 7 te Koog aan de Zaan met KvK-nummer 34230566.

Opdrachtgever – De partij die de opdracht geeft aan Qualitysign.

Overeenkomst – De Overeenkomst van opdracht op grond waarvan Qualitysign zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Offertes

2.1 Vrijblijvendheid en herroeping

Alle offertes gelden als een vrijblijvend aanbod. Offertes worden altijd schriftelijk aangeboden. De geldigheid van een offerte is één maand, tenzij anders vermeld op de offerte. Qualitysign kan na aanvaarding en ondertekening van de offerte door de Opdrachtgever binnen 7 dagen de offerte alsnog herroepen.

2.2 Planning

In de offerte wordt een planning opgenomen die berekend wordt op basis van het moment dat de ondertekende offerte is ontvangen door Qualitysign. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk hiervan in de offerte wordt afgeweken.

3 De Overeenkomst

3.1 Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt gevormd door de opdrachtbeschrijving in de schriftelijke Overeenkomst (in bijvoorbeeld vorm van een offerte of contract) tezamen met deze Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst komt tot stand als de Overeenkomst door de Opdrachtgever schriftelijk is ondertekend en digitaal of ter post is ontvangen door Qualitysign én er na ontvangst door Qualitysign 7 dagen verstreken zijn.

3.2 Duur van de Overeenkomst

De duur van de Overeenkomst beperkt zich tot het opleveren van het eindproduct zoals beschreven in de Overeenkomst. In de Overeenkomst kan hier van afgeweken worden wanneer dit nadrukkelijk wordt vermeld.

3.3 De Overeenkomst is bindend

De Overeenkomst is voor zowel de Opdrachtgever als Qualitysign bindend, tenzij de Qualitysign de Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van de ondertekende Overeenkomst schriftelijk bericht dat Qualitysign de Overeenkomst alsnog ontbindt.

4 De opdracht

4.1 Uitvoering van de opdracht

Alle werkzaamheden die door Qualitysign worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Qualitysign bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Deze kenbaar gemaakte eisen worden verwoord in de opdrachtbeschrijving in de Overeenkomst.

4.2 Afwijken van de opdracht op verzoek van Qualitysign

In beginsel wordt er door Qualitysign niet afgeweken van de opdracht tenzij niet anders mogelijk is. In dat geval wordt de Opdrachtgever schriftelijk verzocht om schriftelijk akkoord te geven op een wijziging van de opdracht. Een wijziging in het offertebedrag zal alleen geschieden als dit door Qualitysign schriftelijk vermeld is in het verzoek.

4.3 Afwijken van de opdracht op verzoek van Opdrachtgever

De Opdrachtgever kan Qualitysign schriftelijk verzoeken om af te wijken van de opdracht. Qualitysign stelt vast of de verzochte afwijking van de opdracht van invloed is de planning en op de prijs. Qualitysign bevestigt de gewijzigde opdracht in vorm van een nieuwe Overeenkomst en bijbehorende planning en offertebedrag.

4.4 Meerwerk op verzoek van Opdrachtgever

De Opdrachtgever kan Qualitysign schriftelijk verzoeken om werkzaamheden te verrichten die niet beschreven zijn in de opdrachtbeschrijving in de Overeenkomst, Qualitysign zal dan voor deze werkzaamheden schriftelijk een extra Overeenkomst inclusief planning aanbieden.

4.5 Decharge opdracht

Na het afronden / opleveren van de opdracht en na het adequaat testen de Opdrachtgever van het geleverde, ondertekent de Opdrachtgever het dechargedocument. Hiermee verklaart de Opdrachtgever dat de opdracht is afgerond conform opdrachtbeschrijving. In het geval van een productoplevering, wordt ook de huidige (technische) situatie vastgesteld en beschreven in het dechargedocument.

5 Geheimhouding

Qualitysign is te allen tijde gehouden aan geheimhouding van de door Opdrachtgever verstrekte als vertrouwelijk geclassificeerde informatie. Hiervan kan afgeweken worden als enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel Qualitysign verplicht tot openbaarmaking of na schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

6 Eigendomsvoorbehoud

Qualitysign behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten / diensten die Qualitysign gebruikt of heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, ten aanzien waarvan Qualitysign de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

Het is de Opdrachtgever nadrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen websites, ontwerpen, methoden, adviezen en andere geestesproducten van Qualitysign, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hiervan kan alleen afgeweken worden als Qualitysign het afstaan van het intellectueel eigendom ondubbelzinnig beschrijft in de opdrachtbeschrijving in de Overeenkomst en de Opdracht aanvaart.

7 Honorarium

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswegen (kunnen) worden opgelegd. Qualitysign stelt het volledige honorarium vast in de Overeenkomst, inclusief verwachte reiskosten en andere soorten onkosten die vallen binnen de opdracht.

8 Betaling

Qualitysign is graag transparant in de omgangsvorm met betrekking tot betaling en streeft naar een goede relatie tussen Opdrachtgever en Qualitysign. Hieronder is de werkwijze met betrekking tot het betalen beschreven.

8.1 Het factuur

Betaling door Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening. Qualitysign verwacht van de Opdrachtgever – in het kader van goed opdrachtgeverschap - dat de volledige betaling zo snel mogelijk, dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan wordt.

8.2 Eerste Betalingsherinnering

Indien het gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum niet betaald is, volgt er een Eerste Betalingsherinnering welke nogmaals een termijn stelt van 14 dagen om het gefactureerde bedrag te voldoen.

8.3 Tweede Betalingsherinnering

Indien het gefactureerde bedrag niet binnen de termijn van de Eerste Betalingsherinnering voldaan is, volgt er een tweede herinnering. De tweede herinnering stelt een termijn van 7 dagen om het gefactureerde bedrag te voldoen.

8.4 Aanmaning

Heeft de Opdrachtgever dan alsnog het gefactureerde bedrag niet volledig voldaan dan is de Opdrachtgever aan de Qualitysign (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Qualitysign maakt aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 5 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtgever wordt voldaan.

8.5 Incasso

Bij het uitblijven van de betaling na de aanmaning, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die hiermee gemoeid gaan, worden ten laste gelegd aan de Opdrachtgever.

9 Levertijd

Van de opgegeven levertijd wordt alleen afgeweken als de Opdrachtgever zijn daaraan verbonden, in de offerte beschreven, verplichtingen niet nakomt of bij overmacht. Op voorwaarde dat de Overeenkomst binnen de gestelde termijn ondertekend is ontvangen door Qualitysign, kent Qualitysign twee vormen van levertijd:

- Een harde datum: er wordt een concrete datum vermeld in de Overeenkomst, bijvoorbeeld: “4 november 2015”.

- Een indicatie: er wordt een indicatie afgegeven wanneer Qualitysign zal op leveren, bijvoorbeeld: “5 tot 7 weken na ontvangst van de getekende Overeenkomst “.

10 Garantie

Qualitysign doet zijn uiterste best om de geleverde producten en diensten zo goed als mogelijk te ontwerpen, bouwen en testen. De Opdrachtgever draagt zorg voor een adequate controle van de geleverde producten / diensten uit te voeren bij oplevering. Qualitysign biedt alleen garantie op het direct geleverde product als de (technische) situatie ongewijzigd is gebleven na het opleveren van het product. De (technische) situatie wordt beschreven in het dechargedocument wat door de Opdrachtgever ondertekend wordt bij oplevering.

11 Aansprakelijkheid

Qualitysign kan op geen enkele wijze door de Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Qualitysign geleverde of ter beschikking gestelde diensten / producten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

De Opdrachtgever vrijwaart Qualitysign voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever verklaart rechthebbende of licentiehouder te zijn van alle content die aangeleverd wordt aan Qualitysign.

12 Contractoverneming

Overeenkomst en kunnen niet door Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Qualitysign overgedragen worden aan een ander rechtspersoon of rechtsvorm.

13 Support

Qualitysign levert bij de facto standaard geen support, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen in de door Qualitysign geaccepteerde opdrachtbeschrijving of Service Level Agreement (SLA).

14 Partiële nietigheid

Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

15 Slotbepalingen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Uitprinten / downloaden

[print] [download]